ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

สนง.พระพุทธศาสนา

กองบาลีสนามหลวง

กองธรรมสนามหลวง

วัดปากน้ำ

 

ตรวจผลสอบบาลีสนามหลวง

ผลสอบบาลี ครั้งที่ 1/54 

ผลสอบบาลี ครั้งที่ 2/54

 

Users Online: 3
"จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ มา เกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลุยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺรํ ปริสุทฺธํ พฺรหมฺจริยํ ปกาเสถ" (วิ มหา. ๔/๓๒/๓๙) "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์"
รายชื่อพระธรรมทูต

รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๑ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls

รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๒ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls

รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๓ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls

รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๔ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls

รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๕ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls

รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๖ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls

รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๗ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls

รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๘ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls

รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๙ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls

.........................

สถิติพระธรรมทูตรวม ๙ สาย (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 

สถิติพระธรรมทูตสายที่ ๑  (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 

สถิติพระธรรมทูตสายที่ ๒  (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 

สถิติพระธรรมทูตสายที่ ๓  (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 

สถิติพระธรรมทูตสายที่ ๔  (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 

สถิติพระธรรมทูตสายที่ ๕  (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 

สถิติพระธรรมทูตสายที่ ๖  (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 

สถิติพระธรรมทูตสายที่ ๗  (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 

สถิติพระธรรมทูตสายที่ ๘  (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 

สถิติพระธรรมทูตสายที่ ๙  (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ไฟล์ .xls 


Copyright © 2009 กองงานพระธรรมทูต. All rights Reserved.