ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

สนง.พระพุทธศาสนา

กองบาลีสนามหลวง

กองธรรมสนามหลวง

วัดปากน้ำ

 

ตรวจผลสอบบาลีสนามหลวง

ผลสอบบาลี ครั้งที่ 1/54 

ผลสอบบาลี ครั้งที่ 2/54

 

Users Online: 2
"จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ มา เกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลุยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺรํ ปริสุทฺธํ พฺรหมฺจริยํ ปกาเสถ" (วิ มหา. ๔/๓๒/๓๙) "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์"
    

ประชาสัมพันธ์
อบรมพระธรรมทูตวันที่สิบเอ็ด (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

อาทิตย์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554


ภาพการอบรมพระธรรมทูต ปี พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๔๗

ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาเรือนไทย) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

*******************

วันที่สิบเอ็ด (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

 

พระศรีคัมภีรญาณ บรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนาในอินเดีย" ในภาคเช้า

 

พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ฝ่ายวิชาการ

 

มุมกว้างของสถานที่อบรมพระธรรมทูต

 

ความใส และสะอาด ของแก้วกาแฟที่จะเสริ์ฟถวายพระธรรมทูต

 

โยม ผอ.ถนอม ชงกาแฟกันสดๆ หลังห้องประชุมกันเลยทีเดียว

 

พระราชพุทธิวราภรณ์ บรรยาย ๒ คาบเกี่ยวกับการเขียนโครงการ

 

พระธรรมทูตตั้งใจฟังและจด

 

ส่วนนี่ตั้งใจจดและฟัง

 

นี่ฟังและจด เอ๊ะ ยังไง

 

แบ่งกลุ่มเขียนโครงการเสนอต่อพระราชพุทธิวราภรณ์ กลุ่มแรก

 

กลุ่มสอง

 

กลุ่มสาม

 

กลุ่มสี่

 

กลุ่มห้า

 

กลุ่มหก

 

กลุ่มเจ็ด

 

กลุ่มแปด

กลุ่มเก้า

 

มีทั้งหมดเก้ากลุ่ม แต่ภาพนี้พระราชพุทธิวราภรณ์เดินตรวจ

 

พระวิสุทธิภัทรธาดา บรรยายเรื่อง "การทำงานเป็นทีม" คาบสุดท้าย

 

มุมฮิตของผู้ถ่ายภาพ

 

มุมขวางเข้าชม : 2701


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อพระธรรมทูตดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 30 / ก.ย. / 2557
      รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 30 / ก.ย. / 2557
      รายชื่อพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๐ ครั้งที่ ๑-๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 1 / ก.ค. / 2557
      ประมวลภาพอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 1 / ก.ค. / 2557
      ประมวลภาพอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 19 / มิ.ย. / 2557


Copyright © 2009 กองงานพระธรรมทูต. All rights Reserved.