ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

สนง.พระพุทธศาสนา

กองบาลีสนามหลวง

กองธรรมสนามหลวง

วัดปากน้ำ

 

ตรวจผลสอบบาลีสนามหลวง

ผลสอบบาลี ครั้งที่ 1/54 

ผลสอบบาลี ครั้งที่ 2/54

 

Users Online: 2
"จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ มา เกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลุยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺรํ ปริสุทฺธํ พฺรหมฺจริยํ ปกาเสถ" (วิ มหา. ๔/๓๒/๓๙) "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์"

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองงานพระธรรมทูต


           เมื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ก็จะทราบได้ว่า บุคคลผู้ทำหน้าที่ประกาศพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๒ ประเภท คือ

๑.  ผู้ที่แสดงธรรมอยู่ประจำสำนัก  เรียกว่า พระธรรมกถึก    
๒. ผู้ที่เดินทางไปหาผู้ที่ควรได้รับฟังพระธรรม  เรียกว่า พระธรรมทูต
พระธรรมทูต คือ ผู้นำข่าวสารทางศาสนาไปแจ้งแก่ ประชาชน

        ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง ๒ ประเภทนี้ ย่อมมีความสำคัญและมีความจำเป็นเท่าเทียมกัน เพียงแต่ว่า มีงานหนักคนละด้านคนละคราวเท่านั้น
        เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว พระธรรมกถึกในยามปกตินั่นเอง ได้อาสาสมัครทำงานพระธรรมทูต ในคราวจำเป็นและเมื่อหมดความจำเป็นแล้ว พระธรรมทูตก็ทำหน้าที่พระธรรมกถึก ดังนั้น ผู้ประกาศพระพุทธศาสนาทั้ง ๒ ประเภท จึงรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอาจเป็นบุคคลเดียวกันได้

 
รายชื่อพระธรรมทูตดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๕๘
รายชื่อพระธรรมทูตดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๕๘
รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๘
รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ/สถิติพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๘
รายชื่อพระธรรมทูตดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๕๗
รายชื่อพระธรรมทูตดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๙ รูป แบ่งออกเป็นสายละ ๑ รูป
รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ/สถิติพระธรรมทูต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
รายชื่อพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๐ ครั้งที่ ๑-๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
รุ่นที่ ๕๐ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที ๓๑ พ.ค. - ๑๔ มิ.ย.๕๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่างันที่ ๑๖-๓๐ มิ.ย. ๕๗
อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่
โอวาทกถา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พิธีเปิดอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๔๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
โอวาทกถา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พิธีเปิดอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๔๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
โอวาทกถา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ในพิธีเปิดอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๔๗ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โอวาทกถา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ในพิธีเปิดอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๔๘ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระธรรมทูตคือใคร
โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) พ.ศ.๒๕๕๓
เทคนิคการสอนธรรม (๒)
โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙) พ.ศ.๒๕๔๐
อ่านบทความทั้งหมด คลิกที่นี่
Calendar

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน

Copyright © 2009 กองงานพระธรรมทูต. All rights Reserved.